Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

Madagascar's love of Slovak people since the times of Moric Benovsky - Slovákov majú na Madagaskare radi už od čias Mórica Beňovského

Informações:

Synopsis

In 2018, we broadcast an interview with Slovak businesswoman Anezka Boriová, who built a school for children on the African island of Madagascar. With the help of Vladimir Dudlak, the director of the Moric Benovsky Association, and the Slovak missionary, Don Vladimir Stuchly, many other charitable projects were launched, and since this year we commemorate 235 years since the death of Moric Benovsky, King of Madagascar, we wanted to greet these wonderful Slovaks. It was with great sadness that we received the news of Don Vladimir Stuchly’s death, just a few weeks ago. He succumbed to covid-19. - V roku 2018 sme odvysielali rozhovor so slovenskou podnikateľkou Anežkou Boriovou, ktorá na africkom ostrove Madagaskar postavila deťom školu. S pomocou Vladimíra Dudláka, riaditeľa združenia Mórica Beňovského, a slovenského misionára, Dona Vladimíra Stuchlého rozbehli aj mnoho ďalších charitatívnych projektov a keďže tento rok v máji si pripomíname 235 rokov od smrti Mórica Beňovského, Kráľa Madagaskaru, chceli sme tý