Sbs Slovak - Sbs Po Slovensky

Informações:

Synopsis

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Slovak program, including news from Australia and around the world. - Po?úvajte rozhovory, ?rty a príbehy z pospolitosti v slovenskom programe Rádia SBS, vrátane správ z Austrálie a zo sveta

Episodes

 • Summary of news from Slovakia for w/e 13.June 2021 - Súhrn správ zo Slovenska k 13.júnu 2021

  13/06/2021 Duration: 06min

  Report by our Slovak correspondent, Dennis Bartalský as of 13/6/21.  - Vypočujte si reportáž od nášho spolupracovníka zo Slovenska, Dennisa Bartalského k 13.júnu 2021 

 • We present to you the Phenomena of the World - Predstavujeme vám Fenomény Sveta

  06/06/2021 Duration: 19min

  Mother's Day and Father's Day have become important tools in the current market.Real significance of these special days is diminishing though. On the other hand, the International Children's Day, which we commemorated on June 1, is completely neglected.One of the gifts we could give our kids (without spoiling them) could be quality education. A gift in which we give them a future.  - Deň matiek a deň otcov sa v dnešnej dobe stali významnými nástrojmi trhu a veľakrát sa ich skutočný význam zlacňuje. Na druhej strane Medzinárodný deň detí, ktorý sme si pripomenuli 1.júna, je opomínaný. Aký darček dať našim deťom, aby sme im ukázali, že ich ľúbime, avšak bez prehnaného materiálneho hýčkania. 

 • Summary of news from Slovakia and historical events of as of 6/6/21 - Súhrn správ zo Slovenska a historický kalendár k 6.júnu 2021

  06/06/2021 Duration: 14min

  Report by our Slovak correspondent, Dennis Bartalský and summary of historical events as of 6/6/21. - Vypočujte si reportáž od nášho spolupracovníka zo Slovenska, Dennisa Bartalského a historický kalendár k 6.júnu 2021 

 • Today's news in Slovak language - Dnešné správy v slovenčine

  06/06/2021 Duration: 11min

  Summary of SBS news from Australia and the world 6/6/21  - Vypočujte si súhrn správ z Austrálie a zo sveta od SBS News 6.6.2021 

 • Can you be a pilgrim and stay on your couch? - Môžeme byť pútnikom a zostať pritom na pohovke?

  05/06/2021 Duration: 04min

  Every year, close to four million mainly-Catholic people head to the small town of Lourdes in the south of France, for a pilgrimage.The focal point of the pilgrimage is a sanctuary where the Virgin Mary is said to have appeared in front of a young girl collecting firewood.But with the pandemic - the town is nearly empty, so Church authorities have resorted to using social media and live streamed events to bring Lourdes to them.  - Do pútnického mestečka Lurdy na juhu Francúzska smerujú každý rok takmer štyri milióny ľudí, prevažne katolíkov. Putujú do svätyne, kde sa 14 ročnému chudobnému dievčatku Bernadette, mala zjaviť Panna Mária.Kvôli pandémii je však mesto takmer prázdne a cirkev sa teda rozhodla pre radikálny krok. Pútnické miesto otvorila na internete. Prostredníctvom sociálnych médií sa tak veriaci môžu zúčastniť každoročnej púte, a to na diaľku. 

 • Eurovision by it's Slovak commentator, Roman Bomboš of RTVS - Eurovízia očami jej komentátora, redaktora RTVS, Romana Bomboša.

  31/05/2021 Duration: 26min

  In the early TV age, in the 1950s, the European television scene offered a picture of a politically divided and technically fragmented post-war continent. People dealt with existential issues and there was not much fun. Nevertheless, or perhaps precisely because of that, the rays of hope shone through to the European television sky. - Na začiatku televízneho veku, začiatkom 50.rokov ponúkala Európska televízna scéna obraz politicky rozdeleného a technicky rozdrobeného povojnového kontinentu. Ľudia riešili existenčné otázky a zábavy nebolo veľa. Napriek tomu, alebo možno práve preto, tam vysvitli lúče nádeje a zažiarili až k európskemu televíznemu nebu.  

 • Summary of news from Slovakia as of 30/5/21 - Súhrn správ zo Slovenska k 30.máju 2021

  31/05/2021 Duration: 08min

  Weekly report by our Slovak correspondent, Dennis Bartalský - Vypočujte si reportáž od nášho spolupracovníka zo Slovenska, Dennisa Bartalského

 • My father was a prudent man, he liked football, but he wanted me to study. - Otec bol prezieravý človek, futbal mal rád, ale chcel, aby som študoval.

  23/05/2021 Duration: 14min

  Slovak fruit farmer Emil Schultz always wanted to play soccer and travel around the world. When he came to Australia for studies, he liked it so much he thought he’d never go back to Slovakia again. However, his dad talked him out of it and today he is a professional fruit grower. He admits it's hard work, but he doesn't complain. He loves coming back down-under, but only during the Slovak winter, when there is not much work in the orchards. - Ovocinár zo Slovenska, Emil Schultz túžil hrať futbal a cestovať. Jeden čas si dokonca myslel, že zo študijného pobytu v Austrálii sa už na Slovensko nevráti. Po rozhovore s otcom však zmenil názor a dnes je z neho profesionálny ovocinár. Hovori, že je to ťažká práca, ale nesťažuje sa. A do Austrálie sa stále veľmi rád vracia, hoci len počas slovenskej zimy, kedy je v sadoch menej práce.

 • Is Australia ready to legislate against coercive control? - Nazveme vynútenú kontrolu v partnerskom zväzku kriminálnym činom?

  23/05/2021 Duration: 06min

  The vast majority of women murdered by their partners in Australia are subject to manipulation and a pattern of behavior that experts call coercive control.The criminalization of such behavior could help women, which is why it is now being discussed in parliament. However, domestic violence is a very broad issue and calling it a crime is not enough.  - Drvivá väčšina žien zavraždených ich partnermi v Austrálii je vystavená manipulácii a typu správania, ktorý odborníci nazývajú donucovacou kontrolou.Kriminalizácia takéhoto správania by mohla ženám pomôcť, a aj preto sa o nej teraz hovorí v parlamente. Domáce násilie je však veľmi široký pojem a nazvať ho trestným činom nestačí. 

 • Today's news in Slovak language - Dnešné správy v slovenčine

  23/05/2021 Duration: 12min

  Listen to a summary of SBS news from Australia and the world 23/5/21  - Vypočujte si súhrn správ z Austrálie a zo sveta od SBS News 23.5.2021

 • Summary of news from Slovakia as of 23/5/21 - Súhrn správ zo Slovenska k 23.máju 2021

  23/05/2021 Duration: 06min

  Listen to a report from our Slovak correspondent, Dennis Bartalský - Vypočujte si reportáž od nášho spolupracovníka zo Slovenska, Dennisa Bartalského

 • Expert panel says COVID-19 disaster could have been avoided - Nezavislý výbor tvrdí, že hrôzam COVID-19 sa dalo zabrániť

  16/05/2021 Duration: 06min

  COVID-19 infections are surging in the Americas, with the region facing new variants and an insufficient supply of vaccines. It comes as a report concludes the pandemic was preventable and could have been avoided.Former New Zealand Prime Minister and panel member, Helen Clark says there were catastrophic results globally, because most waited to see how the virus was spreading, until it was too late to contain it. - Ochorenie COVID-19 sa v Amerike aj naďalej šíri, región čelí novým variantom a nedostatočnému prísunu vakcín.To všetko v čase, keď nezávislý výbor vydal správu, podľa ktorej sa pandémii dalo predísť. Bývalá novozélandská premiérka a členka výboru Helen Clark hovorí, že globálne došlo ku katastrofickým výsledkom, pretože väčšina krajín čakala, ako sa bude vírus šíriť, až bolo príliš neskoro na jeho zastavenie. 

 • Madagascar's love of Slovak people since the times of Moric Benovsky - Slovákov majú na Madagaskare radi už od čias Mórica Beňovského

  16/05/2021 Duration: 16min

  In 2018, we broadcast an interview with Slovak businesswoman Anezka Boriová, who built a school for children on the African island of Madagascar. With the help of Vladimir Dudlak, the director of the Moric Benovsky Association, and the Slovak missionary, Don Vladimir Stuchly, many other charitable projects were launched, and since this year we commemorate 235 years since the death of Moric Benovsky, King of Madagascar, we wanted to greet these wonderful Slovaks. It was with great sadness that we received the news of Don Vladimir Stuchly’s death, just a few weeks ago. He succumbed to covid-19. - V roku 2018 sme odvysielali rozhovor so slovenskou podnikateľkou Anežkou Boriovou, ktorá na africkom ostrove Madagaskar postavila deťom školu. S pomocou Vladimíra Dudláka, riaditeľa združenia Mórica Beňovského, a slovenského misionára, Dona Vladimíra Stuchlého rozbehli aj mnoho ďalších charitatívnych projektov a keďže tento rok v máji si pripomíname 235 rokov od smrti Mórica Beňovského, Kráľa Madagaskaru, chceli sme tý

 • Summary of news from Slovakia as of 16/5/21 - Súhrn správ zo Slovenska k 16.máju 2021

  16/05/2021 Duration: 13min

  Listen to a report from our Slovak correspondent, Dennis Bartalský  - Vypočujte si reportáž od nášho spolupracovníka zo Slovenska, Dennisa Bartalského

 • Today's news in Slovak - Dnešné správy v slovenčine

  16/05/2021 Duration: 11min

  Listen to a summary of SBS news from Australia and the world 16/5/21 -  Vypočujte si súhrn správ z Austrálie a zo sveta od SBS News 16.5.2021   

 • Slovak missionary Don Vladimír Stuchlý died in Madagascar - Na Madagaskare zomrel slovenský misionár Don Vladimír Stuchlý

  09/05/2021 Duration: 03min

  At the age of 57, the Slovak Salesian don Vladimír Stuchlý died in Madagascar at the end of March. He spent a few days in a hospital in the country's second largest city in Tamatava. As his friend Dominik Šuplata said for the saleziani.sk portal: “Don has changed the lives of thousands of people. In Madagascar, he built nine churches and six schools, many water mains, workshops where local Malagasy people could work. He helped everyone without any exception. He taught them how to do things better. The word he often repeated was "freedom." That way he also spread Christianity. That's how he approached people. Everything you do, do only if you want. He loved Madagascar, as well as Slovakia. " - Vo veku 57 rokov zomrel koncom marca na Madagaskare slovenský salezián don Vladimír Stuchlý. Niekoľko dní strávil v nemocnici v druhom najväčšom meste krajiny v Tamatave. Ako sa pre portal saleziani.sk vyjadril jeho priatel, Dominik Šuplata: “Don zmenil život tisíckam ľudí. Na Madagaskare postavil deväť kostolov a šesť š

 • Summary of news from Slovakia as of 9/5/21 - Súhrn správ zo Slovenska k 9.máju 2021

  09/05/2021 Duration: 13min

  Listen to a report from our Slovak correspondent, Dennis Bartalský - Vypočujte si reportáž od nášho spolupracovníka zo Slovenska, Dennisa Bartalského 

 • Have you heard of Super Slovaks yet? - Počuli ste už o Super Slovákoch?

  09/05/2021 Duration: 13min

  The size of a country cannot be measured in miles alone. Neither can it be equated to the number of skyscrapers or calculated in gold. It is the people who matter.The kind of people who pursue their dreams, overcome obstacles and shatter prejudices.The bilingual book Super Slovaks / Super Slováci is about them. It tells the stories of 50 Slovaks who have changed Slovakia and by doing so shaped the world. - Skutočnú veľkosť krajiny nezmeriate v kilometroch, nevyvážite ju zlatom a ani ju nesčítate počtom mrakodrapov.O tom, či je krajina skutočne veľká, vypovedajú ľudia. Takí, ktorí si idú za svojím snom a prekonávajú predsudky.No a práve o nich sa dočítate v bilingválnej knihe Super Slováci/Super Slovaks. Rozpovie vám príbehy o 50-tich Slovákoch, ktorí formovali dejiny Slovenska. 

 • Will the government set new migration targets in next week's Budget? - Zadá vláda v utorkovom rozpočte aj nové ciele v migračnej politike?

  09/05/2021 Duration: 04min

  Australia’s migration numbers have plunged during the pandemic, with numbers falling into negative levels for the first time since World War Two.It’s a massive blow to the economy, with the skills crisis and slow population growth likely to impact the post-COVID recovery for years to come. But experts say it’s not only the economy that will suffer, but also the rich cultural fabric of Australian society - Počty vysťahovalcov, ktorými disponuju migračné úrady vo svete, sa počas pandémie prudko prepadli, pričom priamo tu v Austrálii po prvýkrát od druhej svetovej vojny klesli na záporné hodnoty.Je to obrovská rana pre ekonomiku, pociťujeme nedostatok kvalifikovaných odborníkov. A to v kombinácii s pomalým rastom populácie pravdepodobne na niekoľko ďalších rokov poznačí ozdravný proces po pandémii.Ekonomika je však len jednou z postihnutých oblastí. Odborníci sa obávajú, že utrpí aj bohatá kultúrna štruktúra austrálskej spoločnosti.

 • Today's news in Slovak language - Dnešné správy v slovenčine

  09/05/2021 Duration: 09min

  Listen to a summary of SBS news from Australia and the world 9/5/21 - Vypočujte si súhrn správ z Austrálie a zo sveta od SBS News 9.5.2021 

page 2 from 11